Foundation

2005
Antalya
archival print/dibond/white frame
l:47-59 inches, (edition 5 + 2 a.p.)
s:18.9-23.6 inches, (edition 5 + 2 a.p.)


  • share on